Nơi nhận được quá nhiều hàng cứu trợ, nơi lại không nhận được gì. Một trường hợp chỉ cần một khoản tiền để chữa bệnh, nhưng lại được nhận gấp 5-10 lần. Trong khi còn quá nhiều những hoàn cảnh cần giúp đỡ. Thực trạng ấy đã diễn ra rất nhiều năm nay. Đặc biệt nó bộc lộ càng rõ ràng hơn trong đợt cứu trợ miền Trung vừa rồi. Trước những bấp cập ấy, một ứng dụng cho điện thoại đã ra đời, là nơi giúp các hoàn cảnh cần cứu trợ có thể đăng lời kêu gọi, và là nơi giúp chia sẻ thông tin giữa những nhóm thiện nguyện.