Việt Nam đã trở thành Quốc gia thứ 167/187 tham gia công ước số 98 của Tổ chức Lao động Quốc tế (ILO).