Xuất phát từ yêu cầu nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới, Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ 12 của Đảng tiếp tục khẳng định phương hướng xây dựng quân đội nhân dân cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, từng bước hiện đại, ưu tiên hiện đại một số quân chủng, binh chủng và lực lượng. Từ đây, chúng ta đã triển khai đồng bộ và toàn diện, có hiệu quả các giải pháp để xây dựng quân đội, nâng cao chất lượng tổng hợp, khả năng sẵn sàng chiến đấu xây dựng quân đội vững mạnh về chính trị, tổ chức lực lượng quân đội theo hướng tinh, gọn, mạnh, đổi mới công tác huấn luyện, nâng cao khả năng bảo đảm hậu cần kỹ thuật, năng lực công nghiệp quốc phòng, trong đó, công tác nghiên cứu khoa học và công nghệ luôn được đặc biệt quan tâm và đã có những bước phát triển đạt được nhiều kết quả quan trọng.