Bản tin Trưa ngày 19/11/2022 có những nội dung chính sau đây:

- Quân khu 7 nâng cao khả năng sẵn sàng chiến đấu trong mọi tình huống.

- Những người thầy truyền lửa.

- Tháng khuyến mại tác động tích cực đến người tiêu dùng.