Bộ Giáo dục và Đào tạo vừa đưa ra Dự thảo Quy chế xét công nhận tốt nghiệp THCS để lấy ý kiến trên toàn quốc. So với quy chế cũ, dự thảo lần này có nhiều điểm mới, trong đó việc dự kiến bỏ xếp loại tốt nghiệp theo các mức Trung Bình, Khá và Giỏi.