Thời gian gần đây, có những người đã lợi dụng sự cố xảy ra trong quân đội để xuyên tạc, kích động và kiến nghị quân đội phải cung cấp bí mật quân sự, phải công khai các thông tin quốc phòng. Đây là những suy nghĩ, những phản ứng chưa phù hợp với các nguyên tắc quản lý xã hội, bởi xây dựng quân đội bảo vệ Tổ quốc đòi hỏi phải có những nguyên tắc nghiệm ngặt để bảo vệ bí mật quân sự, bí mật quốc gia, đó là vấn đề có tính quy luật không chỉ ở Việt Nam mà còn ở mọi quốc gia trên thế giới. Những thủ đoạn, chiêu thức đó nhằm mục đích gì, vấn đề sẽ được làm rõ trong chương trình Nhận diện sự thật số 53 có chủ đề "Đằng sau luận điệu đòi công khai bí mật quân sự".