Công tác hậu cần quân đội là một mặt quan trọng của công tác quân sự, quốc phòng góp phần tạo nên sức mạnh chiến đấu và kết quả hoàn thành nhiệm vụ của toàn quân. Thực hiện Nghị quyết số 623 của Quân ủy Trung ương “Về công tác hậu cần quân đội đến năm 2020 và những năm tiếp theo”, 10 năm qua, ngành hậu cần đã khắc phục khó khăn, triển khai và hoàn thành toàn diện các mục tiêu, chỉ tiêu, nhiệm vụ, góp phần quan trọng tăng cường tiềm lực, thế trận hậu cần, nâng cao sức mạnh hậu cần khu vực phòng thủ trong tình hình mới.