Phóng sự ảnh - Số 1499: Lễ hội bơi chải thuyền rồng Hà Nội năm 2019.