Phóng sự ảnh - Số 2761: "Lễ tạ ơn của dân tộc Kháng".