"Được lòng dân, thì việc gì cũng làm được,

Trái ý dân, thì chạy ngược chạy xuôi"

(Trích lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh trong bài "Sẽ được mấy lâu?", đăng trên báo Nhân Dân, số 122, 7/1953)