Công tác kỹ thuật trong Quân chủng PK-KQ đã có nhiều bước tiến mới, nhất là giai đoạn 2008-2022. Kết quả này được khẳng định tại Hội nghị của Quân chủng PK-KQ Tổng kết 15 năm thực hiện Nghị quyết 382 về lãnh đạo công tác kỹ thuật trong tình hình mới. Thượng tướng Lê Huy Vịnh, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng BQP dự và phát biểu chỉ đạo Hội nghị. Cùng dự có Thượng tướng Đỗ Căn, Phó Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị.