Thời sự Quốc phòng ngày 23/12/2016 có những nội dung chính như sau:

- Đẩy mạnh thực hiện đột phá trong huấn luyện, đào tạo trong năm 2017.

- Các đơn vị quán triệt, triển khai thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (Khóa XII).

- Quân đoàn 1 huấn luyện nâng cao khả năng cơ động.

- Hỗ trợ khắc phục thiệt hại bão số 4, số 7 và mưa lũ miền Trung.

- Cảnh báo lừa đảo trong giao dịch xuất khẩu thủy sản.

- Thách thức trong việc bảo tồn Tín ngưỡng thờ Mẫu Tam phủ.