Thư viện quốc phòng - Số 357: "Tiêu chuẩn chuyên môn đối với nhân viên có trình độ đào tạo chuyên môn kỹ thuật trung cấp - Phần 1".