Tiếp tục đẩy mạnh chương trình "Cảnh sát biển đồng hành với ngư dân" ở các địa phương, những năm qua, Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 1 đã triển khai đồng bộ nội dung này với nhiều hoạt động cụ thể, thiết thực, phù hợp với điều kiện thực tiễn, được các cấp chính quyền và nhân dân ghi nhận đánh giá cao, qua đó đã động viên, hỗ trợ, giúp đỡ để bà con ngư dân an tâm vươn khơi bám biển.