Lịch sử Việt Nam là lịch sử của các cuộc chiến tranh, nhưng đó cũng là lịch sử của hòa bình. Lớp lớp thế hệ cha ông đến thời đại Hồ Chí Minh hôm nay, người Việt Nam đều quyết tâm cố gắng cao nhất nhằm giữ môi trường hòa bình, ngăn chặn chiến tranh, bảo vệ toàn vẹn lãnh thổ chủ quyền. Khát vọng lớn nhất của dân tộc ta là hòa bình, hòa bình không lệ thuộc, không làm nô lệ cho bất kỳ ai. Với bản lĩnh và nội lực của dân tộc, Việt Nam hiện thực hóa khát vọng đó bằng kế sách bảo vệ Tổ quốc từ sớm, từ xa bằng biện pháp hòa bình, thông qua một phần hoạt động đặc biệt quan trọng "ngoại giao quân sự"