Những năm qua, cùng với nhiều thành tựu về kinh tế, chính trị, văn hóa, xã hội, quốc phòng an ninh và đối nội, đối ngoại, giáo dục Việt Nam đã tích cực đổi mới và thu được nhiều kết quả khả quan trong thực hiện sứ mệnh nâng cao dân trí, đào tạo nhân lực, bồi dưỡng nhân tài. Thế nhưng vẫn còn những ý kiến thể hiện thái độ thiếu thiện chí, phủ nhận thành tựu giáo dục của Việt Nam trong 71 năm qua và cho rằng Việt Nam vẫn còn nghèo nàn và lạc hậu là do giáo dục bảo thủ, không chịu hội nhập với quốc tế, sự Lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam là nguyên nhân của việc thụt lùi về giáo dục. Chương trình hôm nay sẽ làm rõ những sự thật đằng sau các quan điểm sai lầm này.