Bản tin ngày mới ngày 21/9/2016 có những nội dung chính sau đây:

- Cần sớm tìm ra nguyên nhân cá chết trên sông Bùng (Nghệ An).

- Điều trị thành công ca lao gan trên nền bệnh wilson hiếm gặp.

- Công tác xây dựng và quản lý nguồn dự bị động viên ở Lữ đoàn vận tải 971. 

- Đưa các sản phẩm tự nghiên cứu hỗ trợ nhân dân.

- Huấn luyện sát thực tế ở Tiểu đoàn Đặc công 31 (Quân khu 4).