Bản tin Thời sự Quốc phòng ngày 07/07/2022 có những nội dung chính sau đây:

- Toàn quân học tập tác phẩm của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng.

- Hoàn thành các nội dung thi Chỉ huy, Chính uỷ.

- Những thí sinh đặc biệt trong kỳ thi THPT 2022.