Không khí của mùa huấn luyện 2019 đang diễn ra vô cùng sôi nổi ở khắp các đơn vị địa phương. Để đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ huấn luyện, đặc biệt là huấn luyện chiến sĩ mới. Quân y các đơn vị trong toàn quân đã chủ động triển khai đồng bộ nhiều biện pháp chăm lo đời sống, sức khỏe của bộ đội. Chương trình Quân y và đời sống được phát sóng ngày 19/4/2019 xin dành toàn bộ thời lượng để tìm hiểu về công tác quân y, đảm bảo sức khỏe cho chiến sĩ mùa huấn luyện.