Ngôi trường đào tạo ra những sĩ quan chính trị vừa hồng vừa chuyên, ngôi trường có bề dày truyền thống với trang sử vàng của lớp lớp cán bộ bằng những trí tuệ bất khuất kiên trung. Một ngôi trường đào tạo nên sĩ quan dày chất thép, chính trị. Chất lượng đào tạo đó đã được minh chứng qua những trang sử vàng của nhà trường. Nhà trường tổ chức quán triệt, thực hiện nghiêm các quan điểm chỉ thị, nghị quyết của Trung ương, Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng. Cụ thể hóa sát với chức năng nhiệm vụ giáo dục đào tạo của nhà trường và từng cơ quan đơn vị. Tiếp tục xứng đáng với niềm tin của Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng và của toàn nhân dân cả nước, đáp ứng những yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.