Năm tháng qua đi nhưng lịch sử oanh liệt về phong trào Đồng Khởi vũ trang ở Tây Ninh trong cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước vẫn mãi là biểu tượng của sức mạnh tinh thần, trí tuệ, lòng dũng cảm của quân và dân tỉnh Tây Ninh nói riêng và cả nước nói chung. Mãi mãi là niềm tự hào của dân tộc ta, đi vào lịch sử như một kỳ tích trong sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc và sẽ được tiếp tục phát huy trong công cuộc xây dựng và bảo vệ tổ quốc hiện nay.