Sau hơn 10 năm thực hiện xây dựng các bản làng văn hóa quốc phòng ở địa bàn đặc biệt khó khăn trong khu vực phòng thủ tỉnh Hòa Bình đã khẳng định đây là một chủ trương đúng đắn, sát thực tế, hợp với lòng dân, mang lại hiệu quả thiết thực cả về chính trị, kinh tế, văn hóa, an sinh xã hội và góp phần tăng cường quốc phòng an ninh ở cơ sở. Cho đến nay, hầu hết bản làng đều tổ chức xây dựng được các tổ dân quân thường trực và tổ an ninh tự quản, đời sống vật chất, văn hóa tinh thần của nhân dân được nâng lên, họ trở thành lực lượng nòng cốt trong việc giữ gìn an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, tích cực tham gia phát triển kinh tế ở Hòa Bình.