Sau chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ ngày 7/5/1954, miền Bắc nước ta được hoàn toàn giải phóng. Đứng trước yêu cầu bảo vệ Tổ quốc trong thời kỳ cách mạng mới, ngày 20/10/1954 Trung đoàn 689, tiền thân Trung đoàn 240 được thành lập tại Định Hóa, Thái Nguyên. Tháng 12/1955 trung đoàn được điều động về tham gia bảo vệ  TP cảng Hài Phòng. Năm 1958, Trung đoàn 689 được đổi tên thành trung đoàn 240 và cũng từ đây trung đoàn được mang tên "Đoàn Thành Tô".