Thấm nhuần lời Bác Hồ dạy trong xây dựng quân đội cách mạng "Chính trị trọng hơn quân sự, tuyên truyền trọng hơn tác chiến, phải biết làm cho tinh thần của bộ đội sức mạnh của tổ chức được chuyển qua súng", thực hiện theo lời Bác, trong suốt 70 năm qua, lớp lớp thế hệ cán bộ, nhân viên, chiến sĩ của Ban Công tác Chính trị, Phòng Chính trị và Cục Chính trị, Tổng cục Chính trị ngày nay đã đoàn kết một lòng vượt qua mọi khó khăn, thử thách, nỗ lực phấn đấu vươn lên hoàn thành xuất sắc chức năng, nhiệm vụ của mình, góp phần thắp lên ngọn lửa tình yêu,  niềm tin, ý chí quyết tâm của cán bộ, nhân viên, chiến sĩ, người lao động trong cơ quan Tổng cục Chính trị, để công tác Đảng, công tác chính trị thực sự trở thành linh hồn, mạch sống, góp phần hết sức quan trọng vào sự phát triển, trưởng thành của Tổng cục Chính trị hôm nay.