Phát huy truyền thống anh hùng trong hai cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp và đế quốc Mỹ xâm lược, đặc biệt trong chiến tranh biên giới Tây Nam. Lực lượng vũ trang tỉnh Mỏ Cày luôn tích cực học tập rèn luyện, sẵn sàng nhận và hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao xứng đáng với truyền thống cách mạng của quê hương Đồng Khởi anh hùng.