Phòng không nhân dân, nét sáng tạo độc đáo trong nghệ thuật tiến hành chiến tranh nhân dân Việt Nam. Với tinh thần dũng cảm, thông minh và sáng tạo. Các lực lượng Phòng không trong cả nước đã phối hợp chặt chẽ với lực lượng vũ trang và nhân dân, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ lịch sử của mình. Góp phần quan trọng vào công cuộc kháng chiến giành độc lập dân tộc, thống nhất tổ quốc và xây dựng bảo vệ phát triển đất nước hôm nay.