Vùng biên giới miền Đông Nam Bộ 20 năm trước, đời sống đồng bào dân tộc ít người, đói nghèo, lạc hậu. Họ đốt rừng, phá rẫy và di cư tự do. Nhưng nay, đời sống đã đổi thay.