Chăm sóc sức khỏe, tăng cường thể chất của nhân dân được coi là một nhiệm vụ quan trọng của Đảng và chính phủ. Thực hiện chủ trương của Đảng ngày 25/09/1959, Thủ tướng Chính phủ ký quyết định thành lập Trường Trung cấp Thể dục thể thao Trung ương với nhiệm vụ đào tạo và bồi dưỡng cán bộ có trình độ trung cấp, giảng viên và cán bộ cho các trường trung cấp và sơ cấp thể dục thể thao. Hướng dẫn và giúp đỡ các ngành, các địa phương trong việc đào tạo cán bộ có trình độ trung cấp và sơ cấp về thể dục thể thao, nghiên cứu khoa học thể dục thể thao.