Trước yêu cầu về khả năng cơ động thực hiện nhiệm vụ của đơn vị, ngành kỹ thuật Quân đoàn 3 duy trì nghiêm các chế độ, nền nếp, triển khai đồng bộ các nội dung công tác đảm bảo kỹ thuật, hoàn thành các chỉ tiêu được giao, đảm bảo chất lượng tiến độ theo quy định. Toàn ngành nỗ lực tăng cường quản lý chặt chẽ cán bộ, nhân viên, trang bị vũ khí kỹ thuật, tổ chức huấn luyện bồi dưỡng, nâng cao trình độ tay nghề, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong giai đoạn mới. Xin mời quý vị và các đồng chí cùng theo dõi những hoạt động của Quân đoàn 3  trong chương trình "Tạp chí Khoa học Quân sự" phát sóng ngày 05/04/2020 trên Kênh Truyền hình Quốc phòng Việt Nam.