Quân đội và công an luôn là công cụ sắc bén bảo vệ Đảng, nhà nước, nhân dân và bảo vệ toàn vẹn thống nhất Tổ quốc. Bởi vậy, quân đội nhân dân và công an nhân dân luôn là mục tiêu trong kế hoạch chống phá của các thế lực thù địch với nhiều cớ khác nhau. Và cái cớ của sự chống phá gần đây nhất chính là những sai phạm của một số cán bộ quân đội, công an. Họ đã xuyên tạc những gì? Sự thật ra sao? Tác hại của những luận điệu chống phá trên như thế nào? Chương trình Nhận diện sự thật với sự nhìn nhận, bình luận của các nhà nghiên cứu, các chuyên gia sẽ đi sâu phân tích cụ thể vấn đề này.