Nghị quyết Trung ương 4 khóa 12 về xây dựng và chỉnh đốn đảng đã chỉ rõ 4 nhóm giải pháp để khắc phục những biểu hiện suy thoái, tự diễn biến, tự chuyển hóa; trong đó nhóm giải pháp tự phê bình và phê bình được coi là quan trọng hàng đầu.

Đây cũng là giải pháp quan trọng được Đảng bộ Quân khu 3 thực hiện triệt để trong thời gian qua để từng bước đưa tinh thần của Nghị quyết vào đời sống thực hiện nhiệm vụ của đơn vị gắn với thực hiện đẩy mạnh Học tập và làm theo tấm gương tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.