Thế trận lòng dân, nguồn cội sức mạnh Việt Nam phải được đắp nền xây móng thật vững chắc, nhất là những địa bàn trọng điểm nơi địa đầu Tổ quốc, điều đó đòi hỏi sự cố gắng không ngừng của không chỉ riêng ai mà cần sự vào cuộc tích cực của cả hệ thống chính trị.