Dưới ngọn cờ Cách mạng của Đảng và Bác Hồ, toàn dân ta đã nhất thời đứng dậy làm nên cuộc Cách mạng Tháng Tám vĩ đại, tạo bước ngoặt lớn của lịch sử nước nhà. Cùng với Cách mạng Tháng Mười Nga, Cách mạng Tháng Tám năm 1945 ở Việt Nam đã để lại cho những người Cách mạng chân chính nhiều bài học. Lịch sử đã diễn ra như vậy và lịch sử luôn gắn bó với những con người có vai trò trong sự kiện lịch sử, cùng dân tộc mình, họ đã góp phần biến những cái bình thường thành thành những cái phi thường, đã góp phần làm nên diện mạo mới cho dáng  hình xứ sở của Việt Nam.