Bản tin Đối ngoại Quốc phòng - Số 376 có những nội dung chính sau đây:

- Tạo xung lực mới cho hợp tác quốc phòng Việt Nam - Lào.

- Làm rạng danh quân đội và Tổ quốc.