Bản tin Ngày mới ngày 23/03/2023 có những nội dung chính sau đây:

- Việt Nam tìm cách thu hút khách du lịch Ấn Độ.

- Những chi bộ điển hình tại Gia Lai.