"Tư tưởng cộng sản phải rèn luyện gian khổ mới có được. Còn tư tưởng cá nhân thì cũng như cỏ dại, sinh sôi, nẩy nở rất dễ."

(Trích trong Bài nói của Chủ tịch Hồ Chí Minh tại lớp chỉnh huấn khóa II của Bộ Công an vào ngày 16/5/1959)