"Phải luôn luôn cảnh giác, đoàn kết chặt chẽ, ra sức chiến đấu mạnh, sản xuất tốt, phát huy ưu điểm, sửa chữa khuyết điểm"

- Lời của Chủ tịch Hồ Chí Minh - Trích trong Thư khen quân và dân miền Bắc, ngày 27/6/1968 -