Phóng sự ảnh - Số 1600: "Luôn bảo vệ vững chắc bầu trời Tổ quốc".