Sau 04 ngày tranh tài với tinh thần đoàn kết, trung thực, quyết tâm cao, cuộc thi "Công nhận danh hiệu báo vụ toàn quân năm 2022" đã kết thúc ngày hôm qua, với nhiều nét mới, góp phần đánh giá toàn diện năng lực nhân viên báo vụ toàn quân.