Phóng sự ảnh - Số 2531: "Nêu cao phẩm chất Bộ đội Cụ Hồ trong thời kỳ mới".