Bộ Tư lệnh Quân đoàn 2 vừa chỉ đạo Sư đoàn 306 tổ chức diễn tập có bắn đạn thật cho lực lượng dự bị động viên huyện Tiên Lữ, tỉnh Hưng Yên. Đề mục của cuộc diễn tập là "Tiểu đoàn bộ binh được tăng cường hỏa lực của Trung đoàn đánh địch rút chạy lâm thời phòng ngự tại địa hình Trung du" - Đây là một cuộc diễn tập có nhiều tình huống khó, một thử thách lớn đối với lực lượng dự bị động viên, nhưng qua thực tế lực lượng dự bị động viên huyện Tiên Lữ đều tự tin hoàn thành tốt các nội dung diễn tập.