Là thành viên tích cực của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Quân đội nhân dân Việt Nam luôn quán triệt, triển khai thực hiện tốt các nghị quyết, chương trình hành động, phong trào thi đua yêu nước, nhất là các Cuộc vận động do Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam phát động. Đặc biệt, trong 5 năm qua, Quân đội đã thực hiện nhiều mô hình “xóa đói giảm nghèo” đạt hiệu quả cao, có ý nghĩa chính trị - xã hội sâu sắc, góp phần xây dựng thế trận lòng dân vững chắc, củng cố khối đại đoàn kết toàn dân tộc.