Phóng sự ảnh - Số 2777: Sắc xuân trên cao nguyên đá Đồng Văn.