Là đơn vị có nhiệm vụ chính trị trọng tâm sửa chữa xe, máy, khí tài công binh, công trình của lực lượng vũ trang quân khu và các đơn vị công binh khu vực phía Bắc, thi công công trình quốc phòng, công trình kinh tế kết hợp quốc phòng và các nhiệm vụ khác. Với khối lượng công việc nhiều, phạm vi thực hiện nhiệm vụ diễn ra trên không gian rộng, để hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, Xưởng 10, Quân khu 3 đã chọn khâu đột phá trong đẩy mạnh công tác nghiên cứu sáng kiến, cải tiến kỹ thuật, tạo sức bật mới trong nâng cao năng suất, chất lượng công trình và sản phẩm.