Thời hạn xét thăng cấp bậc quân hàm trung sĩ đối với hạ sĩ quan, binh sĩ tại ngũ được Quy định tại: Điểm c và điểm d - Khoản 1 - Điều 7 - Thông tư 07/2016/TT-BQP ngày 26 tháng 01 năm 2016.