Thời sự Quốc phòng ngày 16/11/2020 có những nội dung chính sau đây:

- Sớm triển khai kế hoạch hợp tác quốc phòng Việt Nam - Nhật Bản.

- Giữ nghiêm nguyên tắc, quy định thi hành kỷ luật trong quân đội.

- Quân đội huy động nhiều lực lượng giúp nhân dân khắc phục bão số 13.

- MTTQ là cầu nối giữa Đảng, nhà nước và nhân dân.