Thư viện quốc phòng - Số 364: "Đánh giá kết quả kiểm tra trình độ kỹ năng nghề - Phần 1".