Thư viện quốc phòng - Số 356: "Tiêu chuẩn chuyên môn đối với nhân viên có trình độ đào tạo chuyên môn kỹ thuật cao cấp - Phần 2".