Thư viện quốc phòng - Số 353: "Yêu cầu đối với kiểm tra trình độ kỹ năng nghề".