Thư viện quốc phòng - Số 344: "Trợ cấp hằng tháng đối với thân nhân của người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học".